Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat het verblijf van uw kind op de Buitenkans zowel voor u als uw kind naar alle tevredenheid zal verlopen. Het kan echter altijd gebeuren dat er zaken zijn die anders lopen dan u had gewenst en/of gedacht. Natuurlijk hopen we dat u bij de dagelijkse overdracht voldoende ruimte ervaart om deze zaken met de dagelijkse leiding te bespreken. Mochten er desondanks toch dingen zijn waar u mee blijft zitten, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure, opdat uw klacht op de juiste wijze afgehandeld wordt. Van belang is om hier te vermelden dat u als ouder altijd het recht heeft om de landelijke klachtencommissie in te schakelen!

Stap 1: Eerst klagen bij wie het betreft

Een klacht over de bejegening door een pedagogisch medewerker dient in eerste instantie met de desbetreffende pedagogisch medewerker besproken te worden. Zo nodig kan de directie hierbij een bemiddelende rol spelen. Heeft u een klacht over beleidszaken (pedagogisch beleid, dagelijks beleid, hygiëne) dan kunt u dit het best met de directie bespreken. U kunt een klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen.

Stap 2: Een klacht indienen bij de directie

Voelt u zich door de directe betrokkene niet of onvoldoende gehoord, dat kunt u altijd bij de leidinggevende terecht met uw klacht. Zij zal samen met u en de betrokkene(n) een oplossing proberen te zoeken.

Stap 3: Een klacht indienen bij de oudercommissie

De oudercommissie is er om uw belang en die van uw kind(eren) te vertegenwoordigen. U kunt te allen tijde mondeling of schriftelijk met uw klacht terecht bij de oudercommissie. Indien gewenst zal de oudercommissie de klacht namens u inbrengen bij de directie of bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Stap 4: Een formele klacht indienen

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de pedagogisch medewerker of leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstelling legt vast hoe de klachtencommissie samengesteld wordt en hoe een objectieve behandeling van de klacht gewaarborgd kan worden.

Wet klachtrecht/klachtencommissie

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voort dat kinderopvangorganisaties op zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Ook is elke kinderopvangorganisatie verplicht om een klachtencommissie te hebben dan wel hier deel van uit te maken.

De klachtencommissie moet uit minimaal drie personen bestaan en de voorzitter mag zelf niet werkzaam zijn bij of voor de instelling. Leden van de klachtencommissie mogen niet persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp of de gebeurtenis waar de klacht betrekking op heeft.

De klachtencommissie maakt bij het onderzoeken van de klacht gebruik van het principe dat de verschillende betrokkenen de kans krijgen hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Dit dient schriftelijk of mondeling plaats te vinden. Villa de Buitenkans/ Kansrijk heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie is voor alle ouders van elke organisatie toegankelijk en kent geen financiële drempel. In principe is elke klacht behandelbaar. Voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is het niet noodzakelijk dat de klacht eerste intern gemeld wordt bij de Buitenkans. U kunt als ouder direct naar de klachtencommissie stappen. Een uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Aangesloten organisaties beloven de uitspraken van de commissie na te komen.