Veiligheid, gezondheid en continue kwaliteit

Om de veiligheid en gezondheid te waarborgen binnen Villa de Buitenkans hebben we een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld. In dit beleidsplan is omschreven hoe we omgaan met risico’s en proberen de continuïteit van de zorg voor een veilige en gezonde omgeving voor iedereen te waarborgen.

CYCLUS VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Binnen Villa de Buitenkans vinden we het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van mogelijk risico’s en daarbij behorende maatregel of afspraak om een risico te beperken of te voorkomen. Om te kunnen waarborgen dat de medewerkers verantwoordelijkheid nemen en bewust handelen, betrekken we alle medewerkers bij het vormen en aanpassen van dit beleid. Hiervoor gebruiken we onderstaande cyclus.

PROTOCOLLEN

Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij volgens de GGD-richtlijnen en de wettelijke regelgeving. Eventuele de protocollen of ontbrekende protocollen worden door het team zelf samengesteld en ingevoerd als protocol. Standaard staat maandelijks tijdens het pedagogisch werkoverleg de protocollen, en risico en preventies op de agenda om het beleid actueel te houden.

RISICO’S EN PREVENTIE

Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats. Op basis van deze risico-inventarisatie worden de huidige protocollen indien nodig bijgesteld. De protocollen zijn er om risico’s te voorkomen. Wanneer er toch een risico wordt gesignaleerd of wanneer een ongeval plaats vindt; bijvoorbeeld een valpartij of een tand door de lip, dan wordt hiervan een registratie gedaan. Dergelijke situaties en gebeurtenissen worden periodiek geëvalueerd in het team, dan wordt er gekeken hoe deze voorkomen zouden kunnen worden.

Jaarlijks volgt een groep pedagogisch medewerkers een cursus ‘bedrijfshulpverlening bij brand en calamiteiten’ Daarnaast volgen alle pedagogisch medewerkers een training ‘EHBO’, dit kan zijn de volledige EHBO-opleiding, of de gecertificeerde training EHBO bij kinderen. Het gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen en wordt jaarlijks geïnspecteerd door de brandweer.

 

Alle bovengenoemde protocollen zijn te vinden in de map protocollen op de administratie. Nieuwe protocollen worden besproken met pedagogisch medewerkers. Alle nieuwe medewerkers krijgen een map waarin de protocollen te vinden zijn, de map “nieuwe medewerkers”.